Domki letniskowe nad jeziorem Sarbsko

Nasz ośrodek wypoczynkowy z pewnością spodoba się gościom w różnym wieku. Zlokalizowane w sporej odległości od siebie domki letniskowe do wynajęcia zapewniają poczucie prywatności, a jednocześnie udostępniają wszelkie wygody, jakich można oczekiwać na wczasach. To idealne rozwiązanie, jeśli planują Państwo wakacje w gronie rodziny lub przyjaciół.

W Habendzie uda się znaleźć nie tylko wygodne noclegi, ale także szereg dodatkowych udogodnień. Oferujemy możliwość wypróbowania naszych specjałów w malowniczo umiejscowionej tawernie, gdzie serwujemy zarówno śniadania, jak i dania obiadowe, desery oraz napoje – w naszym menu nie brakuje ryb, mięs ani sałat. Ponadto oddajemy do dyspozycji miejsca do grillowania i rozpalenia ogniska, jak również zapewniamy wiele interesujących rozrywek. Osoby, które zarezerwują domki letniskowe nad jeziorem Sarbsko, mogą wieczorami pobawić się na dyskotece organizowanej nad wodą bądź spróbować swoich sił w karaoke. Duży teren naszego ośrodka zapewnia też wiele przestrzeni do zabawy dla najmłodszych turystów. Z myślą o nich przygotowaliśmy dwa place zabaw, gdzie dzieci miło spędzą wolny czas – od zwiedzania, aż po plażowanie. Miłośnicy aktywności fizycznej mogą z kolei korzystać z boiska do siatkówki lub badmintona.

NOCLEGI SARBSK - CENNIK 2023

Domki letniskowe nad jeziorem Sarbsko
NOWE BUNGALOWY (6 OSÓB)
od 30.04 do 15.06 650 zł netto / dobę
od 15.06 do 24.08 800 zł netto / dobę
25.08 do 15.09 650 zł netto / dobę
od 20.09 do 30.04 przez jesień i zimę cena wynosi 120 zł netto za osobę plus prąd 1,40 zł za 1 kWh

Ceny dotyczą tylko nowych bungalowów

CAŁOROCZNE BUNGALOWY DO 6 OSÓB

Wszystkie nasze domy budujemy sami ponieważ przestrzeń to u nas rzecz najważniejsza. Domki mają ponad 50 m2, a same ganki dodatkowo 20 m2.

Zobacz więcej >

Domki letniskowe nad jeziorem
SARBSK - DOMKI LETNISKOWE W NASZEJ OFERCIE
2 osobowe 90 zł netto / dobę
3 osobowe 140 zł netto / dobę
4 osobowe 180 zł netto / dobę
Domki z łazienką Typ A i B: 4-5 osobowy (2 sypialnie i pokój dzienny z aneksem kuchennym)

Lipiec i sierpień – 550 zł netto / dobę

Czerwiec – 450 zł netto / dobę

Domek z łazienką Typ C: 4-6 osobowy

Lipiec i sierpień – 600 zł netto / dobę

Czerwiec i wrzesień – 500 zł netto / dobę

Dopłata za dodatkową osobę w domku:

Dorośli 35 zł netto / dobę
Dzieci (3-12 lat) 15 zł netto / dobę

Na Weekend Majowy oraz Święto Bożego Ciała ceny wszystkich domków i bungalowów obowiązują zgodne z cenami w głównym sezonie (lipiec oraz sierpień).

SARBSK - DOMKI LETNISKOWE DO 4 OSÓB

Posiadamy również do wynajęcia domki z łazienkami nieco mniejsze, dla 4 do 5 osób. Również drewniane, również wśród drzew i trochę…tańsze

Zobacz więcej >

Stałym klientom proponujemy 10% rabatu,a osobom przebywającym u nas powyżej 14 dni - 5% rabatu!

Rezerwacje i wszelkie informacje dotyczące noclegów
+48 507 116 419 – Magda

Domki let­ni­skowe, które ofe­ru­jemy z pew­no­ścią spodo­bają się naszym gościom, zarówno doro­słym jak rów­nież rodzi­nom z dziećmi. Lokalizacja jest również atrakcyjna – domki nad jeziorem Sarbsko znajdują się niedaleko Łeby. Ich poło­że­nie wzglę­dem sie­bie jest odpo­wied­nie, dzięki czemu mogą Pań­stwo zacho­wać peł­nię pry­wat­no­ści przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu wszel­kich wygód jakich można ocze­ki­wać na wcza­sach bli­sko wody. Domki let­ni­skowe Habenda to ide­alne roz­wią­za­nie, jeśli pla­nują Pań­stwo waka­cje w gro­nie rodziny lub przy­ja­ciół.

Domki let­ni­skowe na jezio­rem dla całej rodziny – aktywny wypo­czy­nek w pięk­nym miej­scu!

Nasze domki let­ni­skowe nad jezio­rem Sarb­sko to nie tylko gwa­ran­cja na udane i wygodne noc­legi nie­da­leko Łeby, ale także sze­reg dodat­ko­wych udo­god­nień, m.in. szkoła wind­sur­fingu. Ofe­ru­jemy moż­li­wość wypró­bo­wa­nia naszych spe­cja­łów w malow­ni­czo umiej­sco­wio­nej tawer­nie nad jezio­rem, gdzie ser­wu­jemy zarówno śnia­da­nia, jak i dania obia­dowe, desery oraz napoje – w naszym menu nie bra­kuje ryb, mięs ani sałat. Ponadto odda­jemy do dys­po­zy­cji miej­sca do gril­lo­wa­nia i roz­pa­le­nia ogni­ska, jak rów­nież zapew­niamy wiele inte­re­su­ją­cych roz­ry­wek. Osoby, które zare­zer­wują domki let­ni­skowe nad jezio­rem Sarb­sko, mogą wie­czo­rami poba­wić się na dys­ko­tece orga­ni­zo­wa­nej nad wodą bądź spró­bo­wać swo­ich sił w kara­oke. Duży teren naszego ośrodka dom­ków let­ni­sko­wych nad morzem, nie­da­leko Łeby, zapew­nia też wiele prze­strzeni do zabawy dla naj­młod­szych tury­stów. Z myślą o nich przy­go­to­wa­li­śmy dwa place zabaw, gdzie dzieci miło spę­dzą wolny czas – od zwie­dza­nia, aż po pla­żo­wa­nie. Miło­śnicy aktyw­no­ści fizycz­nej mogą z kolei korzy­stać z boiska do siat­kówki lub bad­min­tona.

Dla­czego warto wybrać domki let­ni­skowe nad jezio­rem Sarb­sko – dla­czego nie nad samym morzem?

Tym, co czyni z dom­ków let­ni­sko­wych Habenda świetne miej­sce na waka­cyjny wypo­czy­nek to wyjąt­kowy kli­mat i loka­li­za­cja. Poło­że­nie tuż przy jezio­rze Sarb­sko, a jed­no­cze­śnie w sąsiedz­twie Łeby spra­wia, że nasze domki let­ni­skowe nad morzem do wyna­ję­cia sta­no­wią dosko­nałą bazę dla tury­stów cenią­cych bli­ski kon­takt z przy­rodą, a któ­rzy chcą wypo­cząć od zgiełku dużych nadmor­skich ośrod­ków. Ama­to­rzy pla­żo­wa­nia mogą spę­dzać czas na pobli­skiej sze­ro­kiej plaży. Dużą atrak­cją bez wąt­pie­nia będą także prze­prawy nad morze, które ofe­ru­jemy naszym gościom. Jezioro Sarb­sko zapew­nia nato­miast wyma­rzone warunki dla węd­ka­rzy, kaja­ka­rzy oraz fanów rowe­rów wod­nych czy pły­wa­nia na łódce – dzięki naszej wypo­ży­czalni sprzętu wod­nego z tego typu atrak­cji może skorzy­stać każdy tury­sta. Rezer­wu­jąc domek let­ni­skowy warto zwró­cić uwagę na naszą szkołę wind­sur­fingu, dla­tego do rezer­wa­cji miejsc w nowych dom­kach let­ni­sko­wych zapra­szamy wszyst­kich fanów tego sportu. Uczymy dzieci, mło­dzież oraz doro­słych, a zaję­cia pro­wa­dzimy na pod­sta­wie samo­dziel­nie opra­co­wa­nej metody szko­le­nio­wej. Bez­po­śred­nia bli­skość lasu jest z kolei gratką dla grzy­bia­rzy oraz rowe­rzy­stów, któ­rzy mają do dys­po­zy­cji atrak­cyjne szklaki rowe­rowe.

Domki letniskowe nad jeziorem Habenda to tylko wypoczynek? Nic z tych rzeczy!

Warto rów­nież wspo­mnieć o licz­nych roz­ryw­kach, jakie cze­kają na tury­stów poza ośrod­kiem. Domki let­ni­skowe nad jezio­rem w pobliżu Łeby to świetna baza wypa­dowa do m.in.

  • Sło­wiń­skiego Parku Naro­do­wego,
  • Parku Dino­zau­rów,
  • Latarni Stilo
  • Park Rekre­acyjno-Edu­ka­cyjny Sea Park w Sarb­sku

To zale­d­wie kilka z wielu inte­re­su­ją­cych miejsc, do któ­rych łatwy dostęp zapew­nia ośro­dek wypo­czyn­kowy Habenda. Już teraz zapra­szamy do rezer­wa­cji miejsc w naszych nowych dom­kach let­ni­skowo-wcza­so­wych nad jezio­rem Sarb­sko– spę­dzone w nich waka­cje na Wybrzeżu Sło­wiń­skim z pew­no­ścią na długo pozo­staną w Pań­stwa pamięci.

Potrzebujesz więcej informacji nt. domków letniskowych?
Zapraszamy na stronę internetową poświęconą jedynie naszym domkom letniskowym w Habendzie:

Domki nad jeziorem Sarbsko - wyposażenie

SYPIALNIE
2 sypialnie – w jednej podwójne łózko, w drugiej dwa pojedyncze, szafa na ubrania, szafka nocna z lampką
KUCHNIA
Wyposażona w kuchenkę elektryczną, czajnik, lodówka oraz pozostałe podstawowe rzeczy niezbędne w każdej kuchni
SALON
Salon wyposażony w – stół i 6 krzeseł, kanapę i fotel, telewizor, dużą szafę na walizki
ŁAZIENKA
Łazienkę z toaletą, prysznicem, umywalką, półkami, pralką, suszarką na ubrania, ręcznikami, suszarką do włosów
ANTRESOLA
Dodatkowy pokój na antresoli z dwoma łóżkami pościel i koce
GANEK
Ganek z meblami wypoczynkowymi
PONADTO
Dodatkowo fotelik do karmienia dzieci, parawan
PARKING
Miejsce dla samochodu znajduje się obok domku

Habenda to nasze magiczne i rodzinne miejsce, w którym od lat goście mogą poczuć czym jest prawdziwa laba...Z dala od tłumów, hałasu i zgiełku świata próbujemy co roku wzbogacać swoją ofertę nie niszcząc klimatu tego miejsca o który dbamy od ponad 18 lat

Maciek Borowski – instruktor szkoły windsurfingu Habenda w Sarbsku

SARBSK NOCLEGI - ZDJĘCIA DOMKÓW LETNISKOWYCH

  • null
    Indywidualne kursy i szkolenia

    Przejdź do galerii zdjęć >

  • null
    Nasza tawerna - restauracja

    Przejdź do galerii zdjęć >

  • null
    Grupowe szkolenie windsurfingowe

    Przejdź do galerii zdjęć >

  • null
    Wykwalifikowana kadra instruktorów

    Przejdź do galerii zdjęć >

Masz pytania odnośnie wolnych terminów i ceny?